BẢNG KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN TRA CỨU  
Mã hồ sơ  277209331100024 
Người nộp  Nguyễn Phương Nam 
Chủ hồ sơ  Đặng Đình Chè  Số CMT   
Địa chỉ  ..., Cho 02 con là ĐẶNG ĐÌNH QUẢNG & ĐẶNG THỊ GIAO 
Tên hồ sơ  Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất phù hợp với pháp luật. 
Loại thủ tục  Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất ở (Đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất) do UBND huyện cấp GCN. 
Tài liệu hồ sơ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) ; Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Theo mẫu); ; Các giấy tờ chứng minh quan hệ của người tặng cho với người nhận tặng cho QSDĐ. ; Văn bản hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức hoặc Hợp đồng tặng cho toàn bộ thửa đất đã được công chứng, chứng thực (Bản chính); ; Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện toàn bộ thửa đất cần tách và phần diện tích đất tặng cho phù hợp với Văn bản cam kết tặng, cho hoặc Hợp đồng Tặng, cho hoặc quyết định tặng quyền sử dụng đất của tổ chức (Bản chính). 
Ngày nhận hồ sơ  24/08/2010  Hạn trả  07/09/2010 
Trạng thái hồ sơ  Phòng chuyên môn đang thụ lý hồ sơ 
Kết quả giải quyết  Đã xử lý 
Ngày trả kết quả 07/09/2010 
Ghi chú   
 

XIN MỜI NHẬP MÃ SỐ CẦN TRA CỨU
(bạn nhập xong mã số hồ sơ nhấn phím Enter sẽ có kết quả như Form dưới)
Mã hồ sơ    (Nhập mã số đã nhận được xin đừng nhập dấu *)